Back to All Events

PROGRESS & REGRESS - How To Individually Tailor Yoga Asana


WORKSHOP 10hrs

Lär dig att modifiera, anpassa och få ut mer av din fysiska yogapraktik. Under den här workshopen kommer du få verktyg till att bryta ned och individualisera din yogapraktik för att få ut mer av den - oavsett om det är rörlighet, styrka, teknik, en specifik asana eller stressreducering du är ute efter.

Helgen kommer innehålla:

  • Analys av fysiska förutsättningar och begränsningar för asana

  • Verktyg för att anpassa din yogapraktik för dig eller någon annan

  • Praktik utifrån ett biomekaniskt, fysiologiskt och anatomiskt perspektiv.

Förkunskaper: Du bör har en regelbunden rörelsepraktik, men du behöver ej kunna bemästra de asanas vi kommer gå igenom.
 

Pincha Progression

Lördag kl 9.30-12

Oavsett om du har vanan eller inte att ta dig an armbalanser kan ett sätt att närma sig en asana vara att bryta ned den till delar som fortfarande liknar den ursprungliga formen. På så sätt kan vi stärka de delar som behöver vara redo när vi väl är i en full armbalans. I den här workshopen tar vi oss an underarmsstående - Pincha Mayurasana.

 

Build your Bridge

Lördag kl 13-15.30

Bryt ner och bygg upp din Urdhva Dhanurasana. Här får du verktygen för att analysera individuell kapacitet och begränsningar för att kunna ta din brygga vidare.

 

Funk Up your Bakasana

Söndag kl 9.30-12

Armbalanser kan vara en rolig och spännande del av yogans asanapraktik, det prövar verkligen både ditt fokus och din kroppskontroll. Lär dig att progressivt bygga upp styrka och rörlighet för Eka Pada Bakasana II.

 

Regress to Destress

Söndag kl 13-15.30

Lär dig vad återhämtning innebär utifrån vår kropps fysiologi och hur du kan skräddarsy dina bas- och vilopositioner utefter din kropp och dina förutsättningar. Helt enkelt: få ut mer av din återhämtning.

 

Lärare: Sara Ström

Datum & Tid: 10-11/11 2018. Tid 9:30-15.30 lördag och söndag.

Plats: Studio Flow, Göteborg (www.studioflow.se)

Investering: 1900 SEK för hela helgen. 600 SEK för en workshop.

IN ENGLISH

Learn how to modify, customize and get more out of your physical yoga practice. This workshop will give you tools to break down and individualize your yoga practice to get more out of it - whether it's mobility, strength, technique, a specific asana or stress reduction you're looking for.

The weekend will include:

- Analysis of prerequisites needed and limitations for asana

- Tools to customize your yoga practice for your own practice or someone elses

- Yoga practice based in a biomechanical, physiological and anatomical perspective.

Prerequisites for taking the workshop: You should have a regular yoga or movement practice, but you don’t have to be able to master the asanas we will go through.
 


Pincha Progression

Saturday 9.30-12 am

Whether you are used to practice arm balances or not, a way to approach an asana is to break it down to parts that still resemble the original shape. This way we can strengthen those parts that needs to be ready when we are in full arm balance. In this workshop we take on the challenge of Pincha Mayurasana.


Build your Bridge

Saturday at 1-3.30 pm

Break down and build your Urdhva Dhanurasana. Here you’ll get the tools to analyze individual capabilities and limitations in order to progress your practice.


Funk Up your Bakasana

Sunday 9.30-12 am

Arm balances can be a fun and exciting part of yoga's asana practice, it really tests your focus and body control. Learn to progressively build the strength and mobility of Eka Pada Bakasana II.

 

Regress to Destress

Sunday at 1-3.30 pm

Learn what recovery means based on our physiology and how you can tailor your basic and restorative positions according to your individual body. Simply put: Get more out of your recovery.

 

Teacher: Sara Ström

Date & Time: November 10th - 11th 2018, 9.30 am - 3.30 pm both days

Place: Studio Flow, Gothenburg (www.studioflow.se)

Investment: 1900 SEK for the whole weekend. 600 SEK for a single workshop.

Later Event: November 24
ALL ABOUT THE SPINE